Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu
8 – 19 (Po-Čt)
8 – 17 (Pá-Ne)
EN
Zákaznická linka
773 589 475

Ochrana osobních údajů v realitní kanceláři Rent4Ever

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Rent4Ever, s.r.o. IČ: 284 32 835
Sídlo: Sokolská 166, Kolín, 280 02
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 141104
(dále jen „společnost Rent4Ever.cz“)

Uživatel souhlasí s tím, aby společnost Rent4ever.cz zpracovávala a uchovávala osobní údaje, které ji poskytuje. Tyto údaje jsou zpracovávány primárně za účelem přípravy nabídky služeb a návrhů smluv pro klienta, za účelem marketingu tj. zasílání informací o stávajících i nových produktech společnosti Rent4Ever.cz, počátku různých promo akcí, soutěží apod. a též pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách společnosti Rent4Ever.cz, v platném znění, a to na dobu, než uživatel svůj souhlas způsobem zde uvedeném odvolá.

Společnost Rent4Ever.cz si vyhrazuje právo na zaslání obchodního sdělení i na služby nesouvisející se službou, při jejímž objednání došlo k předání osobních údajů.

Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Uživatel je oprávněn být na základě jeho žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích o něm zpracovávaných společností. Tuto informaci obdrží za úhradu nutných nákladů souvisejících se sdělením požadované informace.

Uživatel je oprávněn kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze společnosti Rent4Ever.cz.

Odvoláním není dotčeno právo společnosti Rent4Ever.cz zpracovávat ty osobní údaje uživatele, které je společnost Rent4Ever.cz oprávněna zpracovávat i bez souhlasu uživatele v souladu s příslušným zákonem. Společnost Rent4Ever.cz si ponechá zejména údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.

Zpracováním osobních údajů klienta může být společností Rent4Ever.cz pověřena třetí osoba, jakožto zpracovatel. Klient tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že společnost Rent4Ever.cz je oprávněna předat osobní údaje klienta za výše uvedenými účely jinému subjektu na základě smlouvy mezi třetí osobou a společností Rent4Ever.cz.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, klient má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že společnost Rent4Ever.cz provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak uživatel může:

  1. požádat společnost Rent4Ever.cz o vysvětlení,
  2. obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
  3. požadovat, aby společnost Rent4Ever.cz odstranila takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů uživatele,
  4. požadovat, aby se společnost Rent4Ever.cz zdržela takového jednání a odstranila takto vzniklý stav.